image

III Всеукраїнська науково-практична конференцiя Формування тверезого способу життя в сiм’ї та суспiльствi м. Львiв вул. Шимзерiв, 3А 4–5 листопада 2016 р.

Громадська органiзацiя «Рух «Твереза Україна» Львiвський нацiональний медичний унiверситет iм. Данила Галицького Українське лiкарське товариство у Львовi за пiдтримки Львiвської мiської ради, Львiвської обласної ради та Львiвської обласної державної адмiнiстрацiї.

СЕКЦIЇ КОНФЕРЕНЦIЇ

1. Педагогiка: тверезницьке виховання i навчання дiтей та молодi тверезому способу життя (ТСЖ). Впровадження ТСЖ у систему дошкiльної, середньої та вищої освiти, а також у систему фiзичного виховання молодi.

2. Психологiя: формування свiдомої тверезостi у сiм’ї, колективi, впровадження моделi тверезої поведiнки в рiзних ситуацiях.

3. Медицина: профiлактична робота лiкаря з населенням, в першу чергу з дiтьми та молоддю, спрямована на ведення тверезого способу життя i поширення iнформацiї про шкiдливий вплив алкоголю на здоров’я.

4. Соцiологiя: вивчення ставлення населення до особистої тверезо- стi як цiнностi, а також до проблеми алкоголiзацiї та шляхiв її подолання.

5. Iсторiя, право: тверезi перiоди вiтчизняної та зарубiжної iсторiї, досягнення i помилки законодавцiв i тверезницьких рухiв. Тверезе й антиалкогольне законодавство, правовi механiзми отверезнення сучасного суспiльства.

6. Iнформацiйнi технологiї: поширення iдеї тверезостi та тверезни- цької iнформацiї в сучасному iнформацiйному просторi.

7. Релiгiйнi пiдходи до виховання тверезостi: досвiд формування тверезих переконань представниками релiгiйних конфесiй.

8. Органiзацiя тверезницького руху: методологiя тверезницької дiяльностi.

9. Iншi аспекти тверезого способу життя: дослiдження в iнших галузях, пов’язанi з формуванням i збереженням ТСЖ. Останнiй день прийому тез доповiдей: 1 жовтня 2016 року.

Голова оргкомiтету конференцiї: кандидат мед. наук Штибель В.Г.

Офiцiйний сайт конференцiї: http://science.tvereza.info

E-mail Оргкомiтету конференцiї: science@tvereza.info

Довiдки за телефоном: (063) 727-77-33

Науково-практична конференцiя «Формування тверезого способу життя в сiм’ї та суспiльствi» започаткована в 2012 р. Всеукраїнським громадським рухом «Твереза Україна» i проводиться з метою змiцнення теоретично-практичного фундаменту подолання алкоголiзацiї i форму- вання тверезого суспiльства в Українi. Проблема вживання алкоголю, особливо серед молодi, вже давно призвела до сумного лiдерства України (разом з Молдовою, Чехiєю, Росiєю тощо) за показником рiвня вживання алкоголю на душу насе- лення — тому багатослiвного обґрунтування актуальнiсть конференцiї не потребує. ЦIЛI КОНФЕРЕНЦIЇ Обговорення i впровадження сучасних здобуткiв у напрямках вихо- вання тверезостi у сiм’ї, теорiї та практики тверезого (безалкогольного) життя у суспiльствi та органiзацiї тверезницької дiяльностi. УЧАСТЬ у КОНФЕРЕНЦIЇ Конференцiя розрахована на фахiвцiв з виховання тверезого свiто- гляду та профiлактики алкоголевживання (первинної профiлактики алкогольної залежностi) — педагогiв, психологiв, медичних працiвникiв, активiстiв тверезницьких органiзацiй та всiх, хто прагне вiдродження тверезостi в українському суспiльствi. Запрошуємо виступити на конференцiї з доповiддю, якi є оригiналь- ним результатом наукового дослiдження або практичної роботи її автора, вiдповiдає цiлям конференцiї i тематицi однiєї з секцiй конференцiї. До друку у збiрнику конференцiї приймаються: • тези доповiдей (обсягом не бiльше 4 сторiнок, тобто 8 000 знакiв); • науковi статтi (за умови теоретичної та практичної цiнностi для цiльової аудиторiї конференцiї обсяг статтi не має значення). Тези доповiдi (статтi) виконуються автором однiєю з робочих мов конференцiї (українська, росiйська, англiйська) i подаються через веб- форму, яка розмiщена на сайтi конференцiї: http://science.tvereza.info Вибранi тези доповiдей, прийнятих до участi в конференцiї, а також науковi статтi публiкуються в Збiрнику доповiдей III науково-практичної конференцiї «Формування тверезого способу життя в сiм’ї та суспiль- ствi», а також на сайтi конференцiї.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тези доповiдi подаються в електронному виглядi у файлi *.rtf, *.doc (MS Word) або *.tex (LATEX). Назва файла — прiзвище автора латинськими лiтерами. Орiєнтовна структура тез доповiдi (статтi): • вступ (актуальнiсть i новизна проведеної роботи/дослiдження, а також стислий опис методiв дослiдження, використаних матерiалiв тощо); • основна частина (результати та їх обговорення); • висновки (в чому практична чи теоретична цiннiсть для формування тверезого способу життя в сiм’ї та суспiльствi); • список процитованої лiтератури. Якщо у тезах (статтi) мiстяться схеми, рисунки, дiаграми тощо, їх необ- хiдно оптимiзувати для чорно-бiлого друку i подавати в окремих графiчних файлах. Таблицi, а також пiдписи до таблиць, зображень, дiаграм тощо розта- шовуються безпосередньо в текстi. Розставляти переноси слiв у текстi неприпустимо. Список лiтератури складається в порядку цитування в текстi або в ал- фавiтному порядку. Оформлення лiтературних джерел повинно вiдповiдати загальноприйнятим вимогам (у текстi цитується в квадратних дужках: [1] або [1, c. 64]). Останнiй день прийому тез доповiдей: 1 жовтня 2016 року. У разi внесення будь-яких змiн (переробки тексту) датою надходження тез (статтi) вважається дата отримання Оргкомiтетом остаточного варiанту тексту. Пiсля переробки доповiдь повторно розглядається Оргкомiтетом. У випадку невiдповiдностi цiлям конференцiї Оргкомiтет має право вiдхи- лити доповiдь, повiдомивши автору причину вiдмови. ВИМОГИ ДО АНОТАЦIЇ Кожна доповiдь повинна мати анотацiю, яка має лаконiчну, конкрет- ну форму, але при цьому дає чiтку i вичерпну характеристику теоретич- ної/практичної новизни доповiдi без побiчної iнформацiї. Назва доповiдi, необхiдна iнформацiя про автора (авторiв), анотацiя та ключовi слова подаються кожною з робочих мов конференцiї з метою пуб- лiкацiї на сайтi конференцiї.

Робочi мови конференцiї: українська, росiйська, англiйська.

 

Подписывайся на “RADIOEXUA” в Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости.